Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Optometrian Eettinen Neuvosto – vanha

Optisen toimialan ammatinharjoittamista ohjaa ja valvoo Optometrian Eettinen Neuvosto (OEN), joka on perustettu 21.2.2013 jatkamaan Optiikan Eettisen Neuvoston toimintaa. OEN voi antaa lausuntoja, toimintaohjeita, suosituksia sekä muita kannanottoja. Se myös seuraa ja valvoo niiden toteutumista. OEN voi antaa huomautuksia tai varoituksia sekä tarvittaessa saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi.

Optometrian Eettisen Neuvoston jäsenet

Tiina Toivonen, lainopillinen asiamies, puheenjohtaja
Jari Ahlgren, optikko, optometristi, B.Sc. in Optometry (U.S)
Satu Autio, optometristi YAMK, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu
Merja Kuusela, optikko, koulutuspäällikkö
Ulla Wiklund, silmätautien erikoislääkäri

Asiantuntijajäsenet:

Soile Lindstedt, järjestöpäällikkö, ERTO
Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry

Sihteeri: Tarja Paussoi, järjestökoordinaattori, NÄE ry

Voit lähettää OEN:lle postia osoitteeseen oen@naery.fi

Tutustu OEN:n toimintakertomukseen tästä

Neuvoston säännöt

 1. OEN:ssa on puheenjohtaja, sihteeri ja 3-4 muuta jäsentä. Jäsenten on oltava yleistä luottamusta nauttivia henkilöitä. Puheenjohtajan on oltava lakimies ja muiden jäsenten työnantajia ja työntekijöitä edustavia tai muita optisen toimialan asiantuntijoita. Yhden jäsenen tulee olla silmälääkäri.
 2. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa 1.helmikuuta. Jäsen voidaan valita uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden voi OEN kutsua toisen edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 3. OEN:n pysyvinä asiantuntijoina, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa, toimivat NÄE ry:n toimitusjohtaja ja SOAn asiantuntija. Lisäksi OEN voi kuulla muita asiantuntijoita.
 4. NÄE ry ja SOA ry nimeävät OEN:n. Esityksiä jäseneksi pyydetään Suomen Yrittäjiltä (lakimies), NÄE ry:ltä (työnantajat), SOAlta (työntekijät) sekä optisen alan koulutusta antavilta oppilaitoksilta (koulutus).
 5. OEN on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista varsinaisista jäsenistä ovat paikalla.
 6. Neuvoston kannanottoa voivat pyytää mm. optisen alan ammatinharjoittajat, yritykset, yhdistykset ja viranomaiset. Kuluttajavalituksia OEN käsittelee vain rajoitetusti ja edellyttäen, että ne liittyvät terveydenhuollon ammatinharjoittamisesta annettujen säädösten tulkintaan.
 7. Kannanottoa OEN:lta pyydetään kirjallisesti. Samalla hakijan on annettava asian ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys. OEN voi myös omasta aloitteestaan hankkia tarpeelliseksi katsomansa lisäselvitykset.
 8. OEN:n on annettava käsiteltävästä asiasta tieto mahdolliselle vastaajalle, jolla on oikeus antaa vastineensa Neuvoston määräämän ajan kuluessa. OEN:n kannanotto annetaan kirjallisesti siten, että kukin asianosaisista saa yhden kappaleen ja yksi kappale tallennetaan OEN:lle.
 9. OEN ylläpitää Optikoiden lisä- ja täydennyskoulutusrekisteriä.
 10. OEN:n toiminnasta laaditaan kalenterivuosittain toimintakertomus. OEN tiedottaa sopivaksi katsomallaan tavalla toiminnastaan ja käsittelemistään asioista.
 11. OEN toimii yhteistyössä toimialan sidosryhmien kuten Valviran, aluehallintovirastojen ja aluehallintoylilääkärien kanssa.

Nämä säännöt on vahvistettu Optometrian Eettisen Neuvoston kokouksessa 28.3.2013.

Optikoiden täydennyskoulutusvelvollisuus

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 18 § edellyttää, että ”Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.

Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Terveydenhuollon ammattihenkilölaki uudistui vuoden 2016 alusta. Uudistusten kohteena oli myös täydennyskoulutusvelvoitetta koskeva kohta. Tutustu Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) asiasta antamaan ohjeistukseen.

Täydennyskoulutuspisteitä haetaan aina koulutustapahtuman jälkeen!
Uusi täydennyskoulutuspistejärjestelmä aukeaa lokakuun alussa, kirjauksia voi tehdä seuraavan kerran uuteen järjestelmään.

Lisätietoja optikkorekisteri@erto.fi

Hyödyllisiä ohjeistoja/lomakkeita

Optikon arvio silmälöydöksistä (täytettävä pdf-lomake)
Huom. Lomakkeen sähköisesti täytettävät kentät toimivat Adobe Acrobat -ohjelmalla.
Voit avata / tallentaa lomakkeen koneellesi esikatselun yläreunasta.

Silmänpohjakuvien potilasinformointi ja ohjaus jatkotutkimuksiin (pdf)

Ammatillinen ohje optikon toimen harjoittamisesta (pdf)

Optikon ammatin harjoittamisen eettiset ohjeet (pdf)

Optometristiopiskelija optikon sijaisena (pdf)

Optometrian rakenteisen kirjaamisen opas (pdf)